پایان نامه ها

منابع مقاله b (3487)

از آنجایی که جامعه ی آماری پژوهش ما دانش آموزان مدارس دخترانه ی هستند،لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مشاوردرپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان از دیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانه درشهرپل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (3490)

2-2- ویژگی های نگهدارندگی عصاره برگ زیتون……………………………………………………………………..182-3- استفاده از نگهدارنده های طبیعی در محصولات غذایی……………………………………………………….202-4- کاربرد نگهدارنده ها وافزودنی های طبیعی در سس مایونز………………………………………………….22فصل سوم(مواد و روش‌ها)………………………………………………………………………………………………………243-1- تهیه و آماده سازی پودر از برگ های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3491)

الف) نظریه تعادل25ب) نظریه توافق26ج) نظریه همسازی شناختی27د) نظریه قضاوت اجتماعی27الگوهای کارکردی27نگرشها و آموزش و پرورش28پیشینه پژوهش خارج از کشور28پیشینه پژوهش در داخل کشور30فصل سوم: روش پژوهشروش تحقیق:33جامعه آماری33نمونه و روش نمونه‌گیری:33ابزار پژوهش34درصدبندی صفحات کتاب34شیوه ادامه مطلب…

By 92, ago