از آنجایی که جامعه ی آماری پژوهش ما دانش آموزان مدارس دخترانه ی هستند،لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مشاوردرپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان از دیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانه درشهرپل دختر می باشد.
الف) هدف کلی:
تعیین میزان نقش مشاوردرپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانه ی شهرپل دختر
ب)اهداف فرعی:
1-تعیین میزان نقش مشاوردرپیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرپل دختر
2-تعیین میزان نقش مشاوردرسلامت روانی دانش آموزان از دیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرپل دختر
3-تعیین میزان رابطه ی بین پیشرفت تحصیلی با سلامت روانی دربین دانش آموزان دخترانه ی شهرپل دختر.

سؤالات تحقیق:
طرح پژوهشی پیشنهادی حاضر،ازطریق جمع آوری اطلاعات تجربی وتحلیل های آماری برروی این اطلاعات به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر خواهدبود:
1-آیا مشاور درپیشرفت تحصیلی وتامین سلامت روانی دانش آموزان نقش موثری دارد؟
2-آیامیزان تخصص وتعهدمشاوردرپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان موثراست؟
3-آیابین مشاورونقش‎اودرمدرسه باپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان رابطه ی چندگانه معناداری وجوددارد؟
در راستای پاسخگویی به سوالات اصلی،سوال فرعی نیزذهن پیش می آیدکه:
1-آیادربین دانش آموزان دختر متوسطه که از پیشرفت تحصیلی وسلامت روانی برخوردارندتفاوت معناداری وجود دارد؟

فرضیه‏های تحقیق:
الف)فرضیه ی اصلی:
وجودمشاورونقش اودرمدرسه درپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان موثراست.
ب)فرضیه های فرعی:
1-مشاور مجرب درپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان نقش موثری دارد.
2-میزان تخصص وتعهد مشاوردرپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان موثراست.
3-بین مشاورونقش‎واودرمدرسه باپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان رابطه ی چندگانه ی معناداری وجوددارد.

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات
1-تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی عبارت است از:”مسئول نهایی فرآیند یادگیری فعال که با کمک آموزش فعالیت های تربیتی انجام می گیرد.”(گیج وبرلاینر،1374؛ به نقل از مهدیان،1385) همچنین، “سرعتی که دانش آموز در تکمیل پایه ها و درجات گوناگون دارد و بر حسب مقدار پیش افتادگی و سرعت یا عقب ماندگی وی اندازه گیری می شود.”(بیابانگرد ،1378 ،54).
2-تعرف عملیاتی پیشرفت تحصیلی
مقدارنمره ای که دانش آموزان از آزمون پیشرفت تحصیلی ومعدل آخرترم تحصیلی درپژوهش کسب می کنند
3-تعریف مفهومی سلامت روانی
مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه اى از مفهوم کلى سلامت است. فرهنگ روان شناسی لاروس13 بهداشت روانی،را چنین تعریف می کند” استعدادروان براى هماهنگ، خوشایند و مؤثر کارکردن، براى موقعیت هاى دشوار، انعطاف پذیر بودن و براى بازیابى تعادل خویش توانایى داشتن”
کارل مننجر14می گوید: “سلامت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش با حداکثرامکان به طوری که باعث شادی وبرداشت مفید و موثر به طور کامل شود”(میلانی فر،1390)
4-تعریف عملیاتی سلامت روانی
مقدارنمره ای که دانش آموزان ازآزمون سلامت روانی(GHQ)15درپژوهش کسب می کنند

روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی می باشد که ازطریق روش پیمایشی اجرا خواهد شد که مستلزم انتخاب یک نمونه از جامعه ی آماری(دانش آموزان ودبیران دبیرستان های دخترانه ی شهر پل دختر)است. این نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام خواهد شد و تعداد دانش آموزان و دبیران مورد سئوال، مشخص خواهند گردید. تعداد جامعه ی آماری 1200نفرمی باشند که از این تعداد200 نفربه عنوان نمونه انتخاب وبرای افزایش ضریب دقت درتعمیم نتایج و رعایت جانب احتیاط درمورد پاسخ های مخدوش،240دانش آموزبه عنوان نمونه انتخاب می شوند. قبل از توزیع پرسشنامه ها برای هرکدام از شرکت کنندگان اهداف پژوهش توضیح داده خواهد شد.سپس پرسشنامه ها بین شرکت کنندگان توزیع خواهد شد همچنین توضیح داده می شود که اطلاعات آنها کاملاً محرمانه خواهد ماند.
دراین پژوهش درواقع ترکیبی از روش میدانی وکتابخانه ای مورداستفاده قرارخواهدگرفت.به این معنی که بابهره گیری ازروش میدانی به مدارس موردنظردرپژوهش مراجعه خواهدشد واز طریق ارائه وتوزیع پرسش نامه ها،اطلاعات لازم وموردنیازکسب خواهدشدوهم چنین ازروش کتابخانه ای برای استفاده از منابع واسنادی مثل کتاب ها،مقالات، مجلات،سایت ها، مطبوعات ونشریه های رسمی و معتبر بهره خواهیم گرفت.

متغیرهای تحقیق
الف)متغیرمستقل:نقش مشاور
ب)متغیرهای وابسته:
1-متغیروابسته ی اول:پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
2-متغیروابسته ی دوم:سلامت روانی دانش آموزان

ج)متغیرهای رابط:
1- نگرش دانش آموزان نسبت به نقش مشاوردردبیرستان
2-نگرش دبیران نسبت به نقش مشاوردردبیرستان

جامعه ی آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان ودبیران دبیرستان های دخترانه‎ی آموزش و پرورش شهرپل دختر می باشد که در سال تحصیلی 93-1392 به تحصیل اشتغال دارند.تعدادجامعه ی آماری 1200نفرمی باشندکه ازاین تعداد200نفربه عنواننمونه انتخاب وبرای افزایش ضریب دقت درتعمیم نتایج ورعایت جانب احتیاط درمورد پاسخ های مخدوش،240دانش آموزبه عنوان نمونه انتخاب می شوند.

نمونه وروش نمونه گیری
به منظور انتخاب آزمودنی هادرپژوهش حاضر ازروش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده‎خواهدشد.به این ترتیب که ابتدا ازبین 15 مدرسه ی متوسطه دخترانه دراین شهرستان،6مدرسه ودرهرمدرسه3کلاس به طورتصادفی انتخاب خواهندشد.سپس کلیه ی دانش آموزان انتخاب شده درآزمون موردارزیابی قرارخواهندگرفت.

حجم نمونه
حجم نمونه ازتعدادجامعه ی آماری 1200نفر، تعداد200نفربه عنوان نمونه انتخاب وبرای افزایش ضریب دقت درتعمیم نتایج ورعایت جانب احتیاط درمورد پاسخ های مخدوش،240دانش آموزبه عنوان نمونه انتخاب می شوند.

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
پژوهش حاضرازنوع پژوهش های کاربردی می باشدکه ازطریق روش پیمایشی اجرا خواهدشدکه مستلزم انتخاب یک نمونه از جامعه ی آماری(دانش آموزان ودبیران دبیرستان های دخترانه ی شهرپل- دختر)است.این نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام خواهد شد و تعداد دانش آموزان و دبیران مورد سئوال، مشخص خواهند گردید.و برای تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش دربخش توصیفی از جداول و نمودار فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی تراکمی ودرصد فراوانی تراکمی و در بخش تجزیه وتحلیل وتبیین فرضیه های پژوهش ازآمار استنباطی تحلیل واریانس چندراهه (مانووا)استفاده خواهد شد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی
راهنمایی کودکان ونوجوانان وبزرگسالان یک فراگرد بسیار مهم و استثنایی در حل مشکلات و معضلات این طبقات سنی می باشد.ضرورت مشاوره و راهنمایی قبل از هر چیز دیگر، در رابطه با حرفه و شغل و مخصوصاً در نظام جدید آموزش و پرورش مطرح می باشد.
چگونگی تجدید نظر و تغییر یک برنامه تربیتی مفیدوسازنده و خلاق به عنوان یک اصل مسلم در جهت توسعه و پیشرفت فرهنگ وتمدن آشکارشده است.پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا وانقلاب در تکنولوژی و فرستادن اقمار مصنوعی به فضا،نیاز مراکز صنعتی به نیروهای ماهری که حداکثر کارایی و بازدهی را داشته باشند، همه وهمه تغییر و تحول را در نظام آموزشی کشورها ضروری ساخته است.
اینکه چرا باید برنامه های آموزش و پرورش تغییر وتحول یابند،و همچنین عوامل پیدایش راهنمایی در آموزش و پرورش مربوط به عللی است که مهمترین آنها افزایش بی رویه ی جمعیت به ویژه جمعیت جوان کشورها و افزایش دانش آموزان و عدم تعادل در توزیع دانش آموزان در رشته ها و شاخه های تحصیلی ،ضرورت برقراری تعادل بین بازار کاروتربیت نیروی انسانی و افت تحصیلی می باشند.
آیا با اضافه کردن چند درس یا ادغام نمودن دو یا چند ماده درسی و یا تغییر نام بعضی از مواد درسی می توان گفت که تغییر به وجود آمده است؟پاسخ این سؤال منفی است .بایدخاطر نشان ساخت که هرگونه اصلاح و تجدید نظر ویا تغییرات اساسی می باید از جمیع جهات مورد توجه قرار گیردو نیز باید مشکلات آن را پیش بینی کرده،راههای رسیدن به این هدفها را جستجونموده وجهت اساسی آن راروشن ساخت.
با توجه به همین نکات است که اهمیت و ضرورت مشاوره و راهنمایی به عنوان یک اصل مهم در جریان تعلیم وتربیت آشکار می گردد.مدرسه به عنوان یک نهاداجتماعی باید متناسب با احتیاجات فردی و مقتضیات جامعه باشد.چون جوامع پیوسته در اثر عوامل مختلف (نظیر جنگ ونزاع،بیماری،عوامل طبیعی ،انقلاب و غیره )تغییر می یابند،مدرسه هم به عنوان یک نهاداجتماعی باید متناسب با تغییرات جامعه تحول یابد.مدارس باید با تحولات فرهنگی،علمی و اجتماعی هماهنگ و همگام باشند وبرای پیشرفت در این زمینه ها،متغیر و متحول گردند.
تاریخچه راهنمایی ومشاوره:
دربین ممالک صنعتی،امریکای شمالی نخستین کشوری است که درآن مراکز ویژه راهنمایی ومشاوره تأسیس شده وازمیان افرادی که نخستین بار به ایجاد مرکز راهنمایی در آن سرزمین اقدام کرده اند باید از فرانک پاستور نام برد که درسال 1908 اولین مرکز راهنمایی راکه درحقیقت مرکز راهنمایی حرفه ای بود درشهر بوستن تأسیس کرد.سال 1332 را می توان مبدأ شروع راهنمایی به معنی خاص آن در کشور خود بدانیم درسال 1334 دراداره مطالعات وبرنامه ها دایره ای بنام دایره تحقیقات روانشناسی بوجود آمد که به تهیه برخی تستهای هوش وسنجشهای روانی مبادرت کردوسرانجام کنگره های منعقده درتابستانهای 37 و38 راهنمایی درمدارس را امری ضروری تشخیص داده ومرکزراهنمایی در اداره کل تعلیمات متوسطه به وجود آمد. درسال 1347 اداره کل آموزش راهنمایی تحصیلی دروزارت آموزش وپرورش تأسیس گردید ودرسال 59 طی بخشنامه ای برنامه راهنمایی ومراکز مشاوره وراهنمایی تعطیل گردید. از ابتدای سال 67 ضرورت وجود مشاورین درمدارس احساس شد ومجدداً این رشته شروع به جذب دانشجو نمود.
تعاریف راهنمایی و مشاوره
مطالعه ی نظام های آموزشی جهان نشان می دهد که از خدمات راهنمایی و مشاوره به عنوان تسهیل کننده ی فرایند تعلیم و تربیت در دوره های مختلف تحصیلی به شکل مطلوب سود برده اند. برای راهنمایی تعاریف گوناگونی بیان شده است که ضمن برخوداری از تنوع ،از وجوه مشترکی نیز بهره مند هستند. برای رعایت اختصار و پرهیز از اطاله کلام تنها به یکی از آن تعاریف بسنده می کنیم:راهنمایی کوششی است انسانی ،برای ایجاد حداکثرتوافق ممکن بین خصوصیات فرد مورد راهنمایی و متقضیات فعالیتی ( تحصیلی یا حرفه ای ) که بدان مشغول خواهد شد ( شکوهی 1367 ) .
مفاهیمی که در راهنمایی بکار برده شده است بسیار متنوع و از تنوع دیدگاهی ،بخش عظیمی از فرایند تعلیم و تربیت را شامل می شود . گزاره های ذیل مؤید این موضوع است :
– راهنمایی بخشی از کل جریان تعلیم و تربیت بطور اعم و مدرسه بطور اخص است .
– راهنمایی یک سلسله خدمات و کوشش های منظم و سازمان یافته است .
– منظور از راهنمایی فرد ،کمک به تصمیم گیری آگاهانه وعاقلانه و قرار گرفتن درمسیر رشد و پرورش قوه قضاوت است .
چنانچه راهنمایی را دایره عظیمی از فعالیتهای تربیتی در آموزش و پرورش بدانیم مشاوره به عنوان دایره کوچکتری در قلب آن دایره عظیم جای دارد. به عبارت دیگر یکی از مهمترین خدمات راهنمایی، خدمت مشاوره است.
تعریف مشاوره
یکی از جدیدترین تعاریف مشاوره عبارتی است که در سال 1965 توسط کرومبولتز بیان شده است . اومی گوید: مشاوره از تمامی فعالیتهای اخلاقی تشکیل یافته است که در آن مشاور متعهد، تلاش می کند تا به مراجع کمک کند تا به آن دسته از رفتارهایی بپردازد که بتواند به حل مشکلات و مسائل اومنجر شوند.
اما جامع ترین تعریف مشاوره توسط بورکس و استفلر بیان شده است . به گونه ای که تقریبا به همه جنبه های کار یک مشاور در فرایند مشاوره اشاره نموده اند.
“مشاوره به رابطه حرفه ای بین یک مشاورآموزش دیده و مراجع دلالت دارد. این رابطه معمولا میان دو نفر است . اگر چه بعضی مواقع مشاوره با بیش از دو نفر صورت می گیرد. این رابطه برای کمک کردن به مراجعان جهت درک و روشن کردن نظرات آنان در مورد محیط زندگی خود و یاد دادن راه رسیدن به اهداف انتخاب شده فردی از طریق انتخاب راههای سنجیده و با معنای فردی و حل مشکلات هیجانی ومیان فردی برگزار می شود”.
اهداف مشاوره و راهنمایی
در تعاریفی که از راهنمایی به عمل آمده تصریح شده که به فرد کمک شودتا خود را بشناسد.منظور وهدف از اینکه فرد خود را بشناسد این است که با این شناسایی به صورت انسانی مؤثرتر و خلاقتر ودر نتیجه شادمانتر درآید.چنین فردی در معنایی که کارل راجرز بیان داشته به صورت فعالتر ظاهر می گردد.
ازطریق مشاوره و راهنمایی فرد نه تنها وضع فعلی خود رادرک می کند،بلکه از آنچه که به صورت آن در خواهدآمدنیز آگاه می شود.راجرز معتقد است که هدف بیشتر مشاغل یاری دهنده که شامل مشاوره وراهنمایی نیز می شود،افزایش رشد شخصی وروانی فرد در مسیر رشد اجتماعی است.
بدین طریق راهنمایی دارای دو هدف می باشدکه هدف آنی و دیگری هدف غایی و نهایی می باشد.
1.هدف آنی راهنمایی
هدف آنی راهنمایی کمک و راهنمایی فرد در حل مشکلات تحصیلی،خانوادگی واحیاناً شغلی است، که این را علاج واقعه قبل از وقوع مدانند وباعث جلوگیری از اتلاف سرمایه مادی و معنوی فرد در راهی ناشناخته می شود.
2.هدف غایی ونهایی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عبارت است از اینکه فرد خودقادرباشدیا بتواندکه با بینش صحیح به حل مشکلات خویش پرداخته و عاقلانه رفتار نماید.این است که راهنمایی آنی شرط لازم و مکمل راهنمایی غایی ونهایی وخود رهبری می باشد.
از آنجایی که قشر دانش آموز بیش از هر طبقه سنی دیگری نیاز به مشاوره و راهنمایی دارد،لذا بیشترین اهداف این دانش مربوط به مواردی می شود که در مدارس جنمبه عملی به خود می گیرد.معمولاً هدفهای یک دوره تحصیلی به طور به صورت زیر تحقق می یابد:

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید