پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3483)

3- 4مدهای ذخیره‏ی انرژی درآشکارساز413-4-1 ذخیره‏ی انرژی توسط فوتون‏های با MeV 022/1 > E423-4-2 ذخیره ی انرژی توسط فوتون‏های با انرژی بزرگ تر از MeV 022/1433-5 تابع پاسخ و ماتریس پاسخ آشکار ساز4750……………… فصل چهارم:محاسبه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (3482)

4-3- نحوه پیاده سازی روش های ارایه شده474-4- کلاس حراج کننده50 سایت منبع 4-5- کلاس مربوط به کاربر524-6- کلاس EXAMPLEAUCTION.JAVA544-7- کلاس مربوط به منابع حراج (AUCTIONRESOURCE.JAVA)55فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات58منابع74فهرست اشکالشکل1-1. نحوه حرکت مورچگان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (3481)

4-3- نحوه پیاده سازی روش های ارایه شده474-4- کلاس حراج کننده504-5- کلاس مربوط به کاربر524-6- کلاس EXAMPLEAUCTION.JAVA544-7- کلاس مربوط به منابع حراج (AUCTIONRESOURCE.JAVA)55فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات58منابع74فهرست اشکالشکل1-1. نحوه حرکت مورچگان در طبیعت4شکل 1-2. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (3480)

پرسشنامه سلامت عمومی(QHG)87منابع و ماخذ95چکیده :هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه سلامت روانی در ادامه مطلب…

By 92, ago